Hạn chế sự lựa chọn và thu thập thông tin tăng tỉ lệ chuyển đổi

 Đưa ra quá nhiều sự lựa chọn hay yêu cầu đòi hỏi nhiều thông tin không cần thiết từ khách hàng là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ chuyển đổi của bạn giảm.

KEYWORD_1